Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Die Wegraping

deur Francois Terblanche en dr. Leonie Pretorius


Baie gelowiges glo nie dat daar iets soos die wegraping gaan plaasvind nie; ander verstaan nie die verskil tussen die wegraping en die wederkoms nie. Baie sal twyfelend sê: "Die woordjie 'wegraping' kom nêrens in die Bybel voor nie."


Ná Hosanna se blog, Konteks en perspektief: Die entstof en die merk van die dier, het ons baie navrae oor hierdie onderwerp gekry. Ons deel alles aangaande die wegraping in hierdie blog met jou.


Die wegraping is 'n verborgenheid

Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. (1 Korintiërs 15:51–53)


Hierdie verborgenheid is aan Paulus geopenbaar, en hy deel dit met ons in Korintiërs. Neem ook kennis dat hy hierdie boeke aan die gemeente van Korinthe geskryf het. Dit wil sê dat hierdie boodskap vir die era van die kerk (die gemeente/liggaam van Christus/bruid van Christus) bedoel is. Ons lewe ook tans in hierdie era, aangesien die laaste basuin nog nie geblaas is nie.


Die woord "wegraping" kom nêrens in die Bybel voor nie

Dit is so, maar ons kan hierdie verborgenheid nog verder oopsluit met die sleutel wat in 1 Tessalonisense 4 vir ons gegee is.


Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. (1 Tessalonisense 4:16–17)


Hierdie Skrifgedeelte gebruik die woordjie "weggevoer". Wie gaan "weggevoer" word? Die gelowiges (die liggaam/bruid van Christus) wat nog lewe in daardie tyd. Eers sal die dooies wat in Christus tydens die era van die kerk gesterf het se grafte oopgaan. Die ontslape bruid van Christus sal uit die dood opstaan en daarna sal ons ook weggevoer word – die Here tegemoet in die lug. Almal wat weggevoer word tydens die wegraping sal in 'n oogwink verander word. Ons sal onverganklike liggame ontvang.


Ons weet dat die Bybel oorspronklik in Hebreeus en Grieks geskryf is. Afrikaans is in 1914 vir gebruik in skole aangeneem en in 1919 in die NG Kerk. Gedurende die 20ste eeu het 'n duidelike Afrikaanse literatuur ontwikkel en die eerste volledige vertaling van die Bybel in Afrikaans is in 1933 gepubliseer. Dit wil sê die Afrikaanse Bybel is nog nie eers 100 jaar oud nie, terwyl die oorspronklike Geskrifte en die Nuwe Testament tussen 1 700 en 2 700 jaar oud is. Die oudste volledige manuskrip van die Nuwe Testament dateer terug na die 4de eeu toe (die jare 301 tot 400).


William Tyndale se Bybel was die eerste Engelstalige Bybel wat in druk verskyn het. Gedurende die 1500's was die idee van 'n Engelse Bybel skokkend en ondermynend. Dit is omdat die Engelse kerk eeue lank vanuit Rome bestuur is en dat kerkdienste volgens die wet in Latyn gehou is.

Ons kan sien dat die Bybel se konteks ook met elke vertaling verander en sommige belangrike aspekte verlore gaan.


As ons kyk na die woordjie wat in die Afrikaanse Bybel gebruik word – "weggevoer" – en ons delf dieper tot in die grondtaal van die Bybel, dan kom ons op die volgende woorde af:

 • Grieks: "harpazo" (om weg te ruk of te neem)
 • Latyn: "rapturo" (om op te raap)
 • Engels: "rapture"
 • Afrikaans: "weggevoer"

Die woord "wegraping" is dus van hierdie terme afgelei. Elders word die woorde "weggevoer" en "weggeruk" gebruik om te beskryf hoe die Heilige Gees vir Filippus naby Gasa ingehaal het en na Asdod gebring het (Handelinge 8:39–40) en om die bonatuurlike ervaring van Paulus om tot in die derde hemel weggeruk te word te beskryf (2 Korintiërs 12:2–4). Daar kan dus geen twyfel bestaan dat die woord "weggevoer" in 1 Tessalonisense 4:17 gebruik word om aan te dui dat die mense van die aarde na die hemel verwyder sal word nie.


Vir interessantheid: die terme "Drie-Eenheid" of "Drie-Enige God" kom ook nêrens in die Bybel voor nie. Tog gebruik ons hierdie terme as afleiding van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en ons glo in die Drie-Eenheid.


Wie is die kerk?

Die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is die Nuwe Testament-gelowiges. Die kerk is gevorm in die era wat ná Jesus se kruisiging, opstanding en hemelvaart ontstaan het. Ons lewe vandag nog in die era van die kerk. Die kerk waarna hier verwys word, is die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus kan in twee dele verdeel word – die bruid van Christus (wedergeborenes) en die gelowiges (bekeerdes). Die bruid is mense wat 'n lewende liefdesverhouding met die Drie-Enige God het, en nie sommer net diegene wat elke Sondag heel voor in 'n kerkgebou sit nie. Die bruid is dus nie kerkgangers nie, en kerkgangers is nie die bruid nie. "Religion" gaan jou nie red nie, maar 'n "relationship" sal wel!


Almal wat in Christus gesterf het tydens die era van die kerk, sal eerste opstaan met die wegraping. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly die Here in 'n oogwink in die lug ontmoet.


... terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. (Titus 2:13–14)


Die Ou Testament praat van die eerste koms en die tweede koms, maar nêrens van die wegraping van die kerk (liggaam van Christus) nie. Die rede hiervoor is omdat die kerk toe nog nie bestaan het nie. Jesus het eers Hoof van die gemeente geword ná Sy opstanding uit die dood.


... wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Efesiërs 1:20–24)


In Openbaring 1 tot 4 lees ons negentien keer die woordjie "gemeente(s)" en nooit daarna weer nie. Dit wil sê dat Jesus Sy kerk (liggaam van Christus) sal kom haal voordat die sewe jaar van verdrukking begin.


Wat gebeur met dié wat agterbly?

Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf. (Daniël 9:24)


Sewentig sewetalle is 490 jaar. Hou dit in gedagte terwyl jy verder lees.


In hoofstuk 9 van die boek Daniël verskyn die aartsengel Gabriël aan Daniël en voorspel die koms van 'n Gesalfde, of Messias, wat sal regeer, maar ná 'n sekere tydperk uitgeroei sal word. Gabriël sê dat vanaf die datum waarop die besluit uitgevaardig is om Jerusalem te herbou tot die tyd dat die Gesalfde afgesny word 7 sewes en 62 sewes sou wees.


En ná die twee-en-sestig sewetalle sal 'n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. (Daniël 9:26)


Daar het 69 jaarweke (483 profetiese jare) verloop vandat koning Artasásta op 1 Nisan 445v.C. aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou (Nehemia 2:1–8), tot met die kruisiging van die Messias op 14 Nisan 32n.C. Dus is die aantal jare (7 × 7 jaar) + (62 × 7 jaar) = (49 jaar) + (434 jaar) = 483 jaar. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus tussen 23 Maart 445v.C. en Vrydag 11 April 32n.C. verloop, en is beëindig op die Vrydag waarop Jesus gekruisig is.


Israel skuld God dus sewe jaar (490 – 483 = 7), aangesien Jesus in Israel se 483ste jaar (69ste jaarweek) gekruisig is. Lees weer Daniël 9:24 hier bo. Glo jy dat alles wat God sê en profeteer tot vervulling sal kom? Dan móét die volledige 490 jaar van Jerusalem in vervulling gaan.


Die kerk (liggaam van Christus) het niks met hierdie sewe jaar tussen Israel en God te doen nie.


Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! — moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. (Matteus 24:21–25)


Die wegraping merk die einde van die kerk se era. Die kerk (liggaam van Christus) is nie bestem vir die toorn nie.


Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. (1 Tessalonisense 1:9–10)


... en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. (2 Tessalonisense 1:7–8)


Ons sien ook telkemale in die Ou Testament hoe God se kinders altyd beskerm was – Lot en sy vrou, Noag-hulle, die tien plae van Egipte wat nie God se volk se getref het nie ...


En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot! Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. (Lukas 17:26–36)


Vanaf vers 34 tot 36 lees ons dat die wegraping wêreldwyd sal plaasvind – sommiges sal slaap en ander sal by die werk wees. Een oomblik, een oogwink, wêreldwyd. Die chaos van die sewe jaar van verdrukking sal dadelik begin. Daar is in 2021 ongeveer 7,8 miljard mense op die aarde. Daar is ongeveer 2,4 miljard Christene wêreldwyd. Kom ons sê die helfte van hulle het werklik 'n lewende verhouding met die Drie-Enige God. Dit wil sê 1,2 miljard van die wêreld se populasie gaan in 'n oogwink net verdwyn. Dit is ongeveer 18% van die bevolking. Totale chaos op aarde ...


Dit is van hier af waar God se toorn op die aarde gaan uitspeel – die sewe seëls, die sewe basuine, die sewe skale, die Antichris se bewind en die merk van die dier. God se genade gaan die aarde nie verlaat nie; almal wat agterbly ná die wegraping, sal in die sewe jaar van verdrukking tot bekering en wedergeboorte kan kom. Hierdie gelowiges sal wel vervolg word en met hulle lewens betaal.


En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. (Openbaring 12:11)


Aan die einde van die sewe jaar van verdrukking kom Jesus met die slag van Armageddon, bind satan vir 'n 1 000 jaar, werp die valse profeet en die dier (Antichris) in die poel van vuur en regeer fisies vir 1 000 jaar lank op die aarde (1 000 jaar vrederyk).


En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp — die ou slang wat die duiwel en die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. (Openbaring 20:1–4)


Jesus kom terug saam met Sy heiliges en hulle sal saam met Hom op die aarde vir 'n 1 000 jaar lank regeer. Dié wat die sewe jaar van verdrukking oorleef het, en nog steeds nie in God glo nie, sal selfs in hierdie tyd 'n laaste kans gegun word om hulle lewens vir die Here te gee. Ná die afloop van die 1 000 jaar vrederyk, sal satan weer vir 'n kort tydjie ontbind word. Hy gaan mense regoor die wêreld mislei en versamel vir 'n oorlog teen Jesus en Sy heiliges. Maar vuur sal uit die hemel neerdaal van God en hulle verslind. Hulle sal in die poel van vuur gewerp word en gepynig word tot in alle ewigheid.


En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. (Openbaring 20:7–10)


Daarna volg die laaste oordeel:

En ek het 'n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. (Openbaring 20:11–15)


Ná die laaste oordeel sal die aarde en hemele skoongebrand word – soos 'n reinigingsbrand (2 Petrus 3:10–14) en sal 'n nuwe hemel en aarde neerdaal (Openbaring 21). Hier begin die ewigheid sonder enige boosheid, siekte of dood.


Wat gebeur in die hemel tydens die sewe jaar van verdrukking?

Almal wat deel is van die wegraping (lewend of die ontslapenes in Christus) sal voor die regterstoel verskyn. Nie om veroordeel te word nie, maar om ons belonings te ontvang. Sommiges gaan groter en meer belonings as ander ontvang:


... elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. (1 Korintiërs 3:13–15)


Almal wat in Christus sterf gedurende die sewe jaar van verdrukking, sal in heerlikheid verskyn:


Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. (Openbaring 7:9–17)


Die bruilof van die Lam geskied ook voordat Jesus terugkeer na die aarde met Sy wederkoms (die slag van Armageddon).


Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf — salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God. (Openbaring 19:7–9)


Ons lees in hierdie Skrifgedeelte dat daar van die bruid sowel as dié wat na die bruilofsmaal genooi is, verwys. Wonder jy dalk wat die verskil tussen dié twee is? Hou aan met lees!


Die bruilof van die Lam

In sy visioen in Openbaring 19:7–10 het Johannes gesien en gehoor hoe die hemelse skare God loof, omdat die bruilofsfees van die Lam op die punt staan om te begin. Die konsep van die bruilofsfees word beter verstaan in die lig van die huweliksgebruike in die tyd van Christus. Hierdie huweliksgebruike het drie hoofdele gehad.


Eerstens is 'n huwelikskontrak onderteken deur die ouers van die bruid en die bruidegom, en die ouers van die bruidegom of die bruidegom self sou 'n bruidskat aan die bruid of haar ouers betaal. Dit het begin met die verlowing (soos ons dit vandag noem). Hierdie tydperk was die tyd waarin Josef en Maria was toe sy met Jesus swanger was (Matteus 1:18; Lukas 2:5).


Die tweede stap in die proses het gewoonlik 'n jaar later plaasgevind toe die bruidegom, saam met sy vriende ("strooijonkers"), om middernag na die huis van die bruid gegaan en 'n fakkelparade in die strate geskep het. Die bruid sou vooraf weet dat dit sou plaasvind, en so sou sy gereed wees met haar "strooimeisies", en hulle sou almal by die parade aansluit en by die bruidegom se huis beland. Hierdie gebruik is die basis van die gelykenis van die tien maagde in Matteus 25:1–13.


Die derde fase was die bruilofsmaal self, wat nog dae kon duur, soos geïllustreer deur die bruilof in Kana:


En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galiléa, en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi. (Johannes 2:1–2)


Wat Johannes se visioen in Openbaring vir ons wys, is die bruilofsfees van die Lam (Jesus Christus) en Sy bruid in die derde fase. Dit wil sê dat die eerste twee fases teen daardie tyd reeds plaasgevind het. Die eerste fase is op aarde voltooi toe elke gelowige sy/haar geloof in Christus as Verlosser geplaas het. Die bruidskat wat aan die Bruidegom se ouer (God die Vader) betaal is, is die bloed van Christus wees wat namens die bruid gestort is. Die bruid op aarde vandag is dan "verloof" aan Christus, en soos die wyse maagde in die gelykenis, moet alle gelowiges waak en wag op die verskyning van die Bruidegom (die wegraping). Die tweede fase simboliseer die wegraping van die kerk (liggaam van Christus), wanneer Christus almal wat reeds in Hom gesterf het, en in Hom lewe, kom haal en hulle na die Vaderhuis neem.


By die huweliksfees sal daar nie net die bruid van Christus wees nie, maar ook ander. Die "ander" is diegene wat saamgegaan het met die wegraping (omdat hulle gered is), maar omdat hulle net tot bekering en nie wedergeboorte gekom het nie, sal hulle nie deel van die bruid uitmaak nie. Soos die engel vir Johannes gesê het om te skryf: "Geseënd is diegene wat uitgenooi word na die bruilofsmaal van die Lam." (Openbaring 19:9). Alhoewel nie almal in die hemel deel van die bruid sal uitmaak nie, is die bruilofsmaal van die Lam 'n heerlike viering van almal wat in Christus is! Het jy al ge-RSVP? Gaan jy bruid of 'n genooide wees?


Die opstandings

Daniël 12:2 vat die twee verskillende lotgevalle saam wat die mensdom in die gesig staar: "Baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal wakker word, sommige tot die ewige lewe en ander tot skande en ewige minagting." Almal sal uit die dood opgewek word, maar nie almal sal dieselfde bestemming deel nie. Die Nuwe Testament openbaar die verdere besonderhede van afsonderlike opstandings vir die regverdiges en die onregverdiges.


In Openbaring 20:4–6 lees ons van 'n "eerste opstanding" en die betrokkenes word "geseënd en heilig" genoem. Die tweede dood (die poel van vuur – Openbaring 20:14) het geen mag oor hierdie individue nie. Die eerste opstanding is dan die opwekking van alle gelowiges. Dit stem ooreen met Jesus se leer oor die "opstanding van die regverdiges" (Lukas 14:14) en die "opstanding van die lewe" (Johannes 5:29).


Die eerste opstanding vind in verskillende stadiums plaas. Jesus Christus self (die "Eersteling" – 1 Korintiërs 15:20), het die weg gebaan vir die opstanding van almal wat in Hom glo. Daar was 'n opstanding van die heiliges in Jerusalem (Matteus 27:52-53) wat getuig het dat Jesus waarlik die Seun van God is kort ná Jesus se opstanding uit die dood. (Dit is die Ou Testamentiese gelowiges. Hulle is ook uit die dood opgewek en het natuurlik later weer gesterf. Omdat hulle dus in die era van die kerk IN CHRISTUS gesterf het, sal hulle ook met die wegraping opgewek word en verheerlikte liggame ontvang.) Die opstanding van die dode in Christus met die wegraping (1 Tessalonisense 4:16) en die opstanding van die martelare aan die einde van die verdrukking (Openbaring 20:4) moet nog plaasvind. Dit is hier waar die martelare hulle verheerlikte liggame sal kry. Alle ongelowiges (die wat nie in Christus gesterf het nie) sal hier die laaste groot oordeel voor die wit troon meemaak en ook in die poel van swael en vuur gewerp word.


'n Opsomming: Wegraping vs. Wederkoms

Die wegraping vind in die lug plaas. Miljoene mense gaan onverklaarbaar net van die aarde af verdwyn. Slegs die wat weggeraap word sal vir Jesus sien. Jesus sit nie Sy voete op die aarde neer nie (1 Tessalonisense 4:16–17). Met Sy wederkoms sit Jesus Sy voete op die Olyfberg neer. Dit is Sy sigbare wederkoms en elke oog sal Hom sien.


En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. (Sagaria 14:4)


Met die wegraping kom Jesus VIR almal wat in Hom gesterf het en Sy bruid wat op die aarde lewe (1 Tessalonisense 4:16–17; Hebreërs 9:28).

... so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid. (Hebreërs 9:28)


Met die wederkoms kom Jesus SAAM MET Sy heiliges.


... sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges. (1 Tessalonisense 3:13)


Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. (Kolossense 3:4)


Daar kan nie getwyfel word dat Christene met ‘n verheerlikte liggaam geopenbaar kan word as hulle nie vooraf reeds met Jesus verenig is nie.

Die wegraping gaan skielik – uit die bloute, heeltemal onverwags – plaasvind. Daar is wel nog een profesie wat voor die wegraping in vervulling moet gaan. Die volheid van die heidene moet ingaan. Dit kan enige tyd in vervulling gaan. Ons weet nie wat die volheid van die getal heidene is wat nog moet inkom nie. Net God weet wat die getal is.


Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het ... (Romeine 11:25)


Baie profesieë en gebeurtenisse gaan kort ná mekaar in vervulling voor die wederkoms. Matteus 24 loop parallel met die gebeurtenisse wat in die sewe jaar van verdrukking gaan afspeel. Gaan lees en bestudeer gerus die hele hoofstuk. Let ook daarop dat Jesus vertel van gebeurtenisse vóór die verdrukking asook ná die verdrukking.


Die wegraping bring vertroosting, hoop en saligheid vir die kerk (Titus 2) en verseker ons dat Jesus gegaan het om vir ons plek in die Vaderhuis voor te berei (Johannes 14), teenoor die wederkoms wat verwoesting en oorlog met die slag van Armageddon bring.


Waninterpretasies

1. Die Heilige Gees verlaat NIE die aarde tydens die wegraping NIE.

En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is ... (2 Tessalonisense 2:6–7)


Hierdie Skrifgedeelte verwys na die openbaring van die Antichris. Let ook op na die woordjie "weggeruim" wat in hierdie Skrifgedeelte voorkom. Dit is nie die Heilige Gees wat hom teëhou nie, maar die kerk (liggaam van Christus). Die Heilige Gees verdwyn nie van die aarde af ná die wegraping nie – hoe anders sal 144 000 Jode gered, verseël en as evangeliste uitgestuur word? Daar word ook volgens Openbaring 7:9–17 na ‘n menigte mense verwys wat in die verdrukkingstyd gered sal word (die martelare). Geen siel kan gered word sonder die bemiddeling van die Heilige Gees nie, omdat Jesus se genadewerk so in die mens verstaanbaar gemaak word. Die profesie van Sagaria vertel ook van 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees oor Israel:


Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. (Sagaria 12:10)


2. Die vergelyking van die vyeboom

Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. (Lukas 21:29–32)


Daar was al menige teorieë oor die vyeboom. Sommiges vergelyk dit met Israel wat in 1948 onafhanklik geword het en tel dan sommige aantal jare (daar was al verskeie interpretasies) van 'n geslag  daarby, trek sewe jaar af vir die verdrukking en maak allerhande sommetjies om die jaartal van die wegraping te bepaal. Dit sou al in 2011, 2012, 2015 of 2018 plaasgevind het volgens al hierdie teorieë. Wat leer ons hieruit? Moenie op 'n mens staatmaak nie, maar slegs op God se Woord wat die waarheid is! Wat sê die Woord?


Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. (Matteus 24:36)


Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. (Matteus 25:13)


... want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. (1 Tessalonisense 5:2)


"Hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie." Die geslag wat die wegraping gaan beleef, en agterbly, gaan al hierdie dinge sien waarvan Jesus vertel het. Dit is die konteks en perspektief van dié Skrifgedeelte. Sou die wegraping vandag plaasvind, gaan 'n groot gedeelte van ons huidige geslag mos die verdrukking deurgaan en al hierdie eindtydgebeure aanskou.


'n Waarskuwing: wees baie versigtig watter inligting en samesweringsteorieë jy in hierdie tyd van verwarring, onsekerheid en verdeeldheid op sosiale media deel of aanstuur. Toets alles aan die Woord van God en moenie deel van die gees van die Antichris wees wat reeds besig is om duisende mense met allerhande stories te mislei nie. As nét God die Vader die dag en uur ken, en nie eens Jesus of die engele in die hemel nie, hoe arrogant is die mensdom dan nie om allerhande voorspellings te maak nie? Kom ons praat sommer reguit: sulke mense rig net skade aan die koninkryk van God! Ons moet meer Christus-bewus word en minder Antichris-bewus!


En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. (Matteus 24:11)


Die kronologiese volgorde van Openbaring ('n opsomming):

 • Die openbaring van Jesus Christus en Sy heerlikheid ná Sy hemelvaart. (Openbaring 1)
 • Bedeling van die kerk se eras op die aarde (Openbaring 2–3)
 • Die gesig van die hemel waarvan die bruid deel is ná die wegraping (Openbaring 4–5)
 • Die sewe jaar van verdrukking op die aarde (Openbaring 6–19)
 • Die bruilof van die Lam (Openbaring 19)
 • Die wederkoms van Jesus Christus en die slag van Armageddon (Openbaring 19)
 • Duisendjarige vrederyk op aarde (Openbaring 20:1–6)
 • Die laaste oordeel voor die groot wit troon (Openbaring 20:7–15)
 • Die nuwe hemel en nuwe aarde (Openbaring 21–22)

Ten slotte

Dit is nie jou geloof in die wegraping wat jou gaan red nie, maar jou geloof in die Drie-Enige God en jou lewende liefdesverhouding met Hom.

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. (Lukas 21:36)


My broer en my suster, kan jy sien wie gaan nie met die wegraping weggeruk word nie? Hy en sy wat nie hulle lewe vir die Here afgelê het nie. Jy kan in ‘n huwelik wees en eerder jou lewe vir jou maat aflê en nog nie in Christus gesterf het nie, maar dan gaan jy dit nie maak nie. Die Woord praat immers eerste van die huwelik: "Daar sal twee op een bed lê ..." Jy sal die oggend wakker word en dink jou man het opgestaan om badkamer toe te gaan, of jy sal snoesig in die bed bly lê terwyl jy dink jou vrou het koffie en beskuit gaan haal; dan sal jy net sien hulle is nêrens nie.


‘n Ma kan dalk kamer toe stap om haar kinders vir skool wakker te maak en dan sal daar geen kinders meer in die bed wees nie. Kerke sal dalk nog dink hulle maak die oggend reg vir 'n byeenkoms. Die pastoor kan dalk nog vir oulaas sy preek nagaan en as hy by die kerk kom homself vererg omdat daar so min karre staan ... Totdat die diens begin en hy besef wat eintlik gebeur het.


Wat ‘n ontsettende dag sal dit nie wees as jy alleen moet agter bly nie ... Lewe so asof jy daagliks voorberei en wag vir die koms van jou Hemelse Bruidegom!