Boekwinkel

Die volgende publikasies is tans beskikbaar! Neem asseblief kennis dat 'n ekstra R100 by jou bestelling bygereken moet word vir versending via koeriers.
Vir meer inligting en navrae kontak gerus vir Alida by santieb@vodamail.co.za of 083 792 0322.


Die Waarheid maak vry! (R150)

In haar jongste publikasie, Die Waarheid maak vry!, breek dr. Leonie die drie sakramente (voete was, die nagmaal-sakrament en die doop) volgens Skriftelike perspektief vir die leser oop. Hierdie boek bevat nie net die antwoorde op soveel alledaagse vrae nie, maar ook kosbare juwele uit Die Woord wat jou geestelike groei sal verryk.

Daar word geen doekies omgedraai nie – die skrywer staan vir die waarheid en die waarheid alleen. Ditjies en datjies wat deur die Fariseërs en Wetgeleerdes ingestel is, kom aan die Lig sodat jy nie meer in die duisternis deur die slang mislei kan word nie. In die Lig kan jy SIEN! 

'n Skeiding gaan in jou plaasvind met die lees van hierdie boek. Jesus het voorwaar die swaard gebring, sodat ons in absolute vryheid (en deur die oortuiging van Die Heilige Gees) 'n binnekamerverhouding met ons Hemelse Vader kan hê.  

Dit is juis wanneer die waarheid van Die Woord aan jou geopenbaar word, dat alle mure van tradisie,  opinies en ingestelde rituele inmekaar tuimel. Wanneer die waarheid van hierdie boek se boodskap in jou hart gekoester word, sal jy werklik Die Drie-Enige God se grootheid op 'n nuwe manier aanskou en Hom net soveel meer in gees en waarheid aanbid, loof en liefhê.


The Truth sets you free! (R150)

In her latest publication, The Truth sets you free!, Dr Leonie explains the three sacraments in depth according to Scriptural perspective (washing feet, the mass sacrament and baptism). This book does not only have the answers to so many everyday questions but contains precious jewels from The Word which will enrich your spiritual growth.

This book tells it as it is – the writer stands for the truth and the truth alone. Things which were brought in by the Pharisees and experts in the law come to Light, so that you cannot be misled by the snake in darkness. But you can SEE in the Light!

Boundaries will be set by you after reading this book. For Jesus truly did bring the sword, so that we (through conviction of The Holy Spirit) can have an inner room relationship with our Heavenly Father.

It is exactly when the truth of The Word is revealed to you, that all walls of tradition, opinions and set rituals come tumbling down. When the truth of this book’s message is harboured in your heart, then you will see the greatness of the Triune in another way, and  worship, praise and love Him so much more in spirit and truth.


Dieper as die Hart (R220)

Jy hou nie nou net ‘n boek in jou hande vas nie, maar VERBORGENHEDE VAN DIE HERE. Terwyl jy in God verborge is, wag die hele skepping in barensnood op jou openbaarmaking ...

Jy lewe nie net om te bestaan nie, maar om die lewe in Christus (Wie LEWE IN OORVLOED is) te ontdek. Jy was in God se plan - dae wat reeds bepaal was toe geen lig nog geskyn het nie. Toe was jy reeds deel van Sy Lig wat hier op aarde moet skyn. Hy sal jou altyd NADER AAN HOM roep; DIEPER IN SY HEERLIKHEID TOT BINNE-IN SY HART. 

Aan die begin sal hierdie vir jou ’n journey wees. Waar jy dalk enkeldiepte staan en net bestaan, maar jy sal soek na meer. Soos jy in die kniediepte kom, sal jou gebed jou nog dieper laat stap - tot in heupdiepte. Sy Heerlikheid sal Sy Liefde weerkaats en jy sal niks toelaat om te keer dat hierdie Heerlikheid oor jou bors spoel nie, want jy sal ‘n soeker na die stroom (waarvan Esegiël praat) word. Dan sal dit begin opstroom - ’n stroom om in te swem - en as jy dieper as jou hart gaan, dan sal jy die blare van die Boom van die Lewe smaak. 

Jy sal bewe in die aandwindjie van Die Heilige Gees se aanraking terwyl Jesus voor die troon met jou dans in Hemelse plekke ... Dis tyd om DIEPER AS JOU HART TE GAAN!


Deeper than the Heart (R220)

You are not just holding a book in your hands, but the MYSTERIES OF THE LORD. While you are hidden in God, the whole creation is in labour, waiting for your revelation …

You do not live just to exist, but to discover life in Christ (Who IS LIFE IN ABUNDANCE). You were in God’s plan – days which were already determined, when there was no light. Then you were already a part of His Light which must shine here on earth. He will always call YOU CLOSER; DEEPER IN HIS GLORY TILL INTO HIS HEART.

In the beginning this will be a journey for you. Where you stand ankle deep and just exist, but you will seek more. As you enter knee depth, your prayers will make you want to go deeper – till hip depth. His glory will reflect His Love and you will not allow anything to stop His Glory from touching your chest, because you will become a seeker of the stream (what Ezekiel speaks of). Then it will start flooding – a stream where you can swim in – and if you go deeper than your heart, then you will taste the leaves of the Tree of Life.

You will shiver in the evening breeze of the touch of The Holy Spirit, while Jesus dances with you in front of the throne, in Heavenly Places … It is time to GO DEEPER THAN THE HEART!  


HE GAVE HIS BODY AND HE SHED HIS BLOOD - AFRIKAANS (R170)

He gave His Body and He shed His Blood is dr. Leonie se agste publikasie en beslis ook een van die belangrikste boeke wat sy tot op hede geskryf het.

Het jy al ooit gewonder oor die dieper betekenis van Jesus se kruiswoorde? Hierdie boek neem die leser terug na daardie tydlose gebeurtenis in Christelike geskiedenis, maar beklemtoon hoe elke detail selfs tot vandag in ons menswees weergalm.

Dr. Leonie se skryfwyse is vereenvoudig sodat He gave His Body and He shed His Blood vir lesers van alle ouderdomme geskik is. Sy is só ernstig oor die dringendheid van hierdie boodskap, dat die boek se titel in Afrikaans en Engels presies dieselfde bly – net soos sy dit van Die Heilige Gees ontvang het. Elke stelling is op God se Woord gebaseer en word op 'n vars manier vir die leser oopgebreek. 

He gave His Body and He shed His Blood is nie net 'n boek nie, maar 'n openbaring en antwoorde op vrae wat jy nooit eers gedink het jy in jou lewe nodig sou hê nie. 


HE GAVE HIS BODY AND HE SHED HIS BLOOD - ENGLISH (R170)

He gave His Body and He shed His Blood is the eighth book written by Dr Leonie. From the first page to the very last, this book is Spirit filled, and one walks away feeling renewed and  fulfilled, hungry for more. A deeper, more fulfilling relationship with the One, who gave His Body and shed His Blood. 

When the first paragraph of any book starts with: "What more can be given if you have already given your Body and all of your Blood? Then you have given yourself completely; given your EVERYTHING; given your LIFE! YOU CANNOT GIVE MORE to anyone," then one must know that this is The Holy Spirit working in full strength. God leads you into the mysteries of His heart and uses Dr Leonie as a powerful instrument to get this message across. 

Communion will have a deeper meaning as you are liberated from every bondage ever laid upon you, and you will never doubt that you are a blood washed child of God.


SIERAAD VIR AS (R120)

Om vir my sieraad vir as te gee, olie van vreugde vir my rou en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees.

Die 2018-weergawe van hierdie publikasie is 'n metamorfose van jou geestelike lewe. 'n Alles-in-een boek vir geestelike groei.


BEAUTY FOR ASHES (R120)

TO GIVE ME BEAUTY FOR ASHES, THE OIL OF JOY FOR MOURNING, THE GARMENT OF PRAISE FOR THE SPIRIT OF HEAVINESS … 

The 2018 version of this publication is a metamorphosis of your spiritual life. An all-in-one book for spiritual growth.

 


TO BE SEATED IN HEAVENLY PLACES (R250)

This book is written with a passion to bring you as the reader closer to God. So that He may not be far and out of reach to you anymore, but that you will lay down your life so as to reach the place which will enable you to call Him Abba, my Father.

That you will live in truth. You are nothing without Jesus and will not be able to sit at His feet as a child.I know that you will exchange your ashes for beauty, you will make an end to all the heartache in your life, and receive the anointing of fresh oils of joy, that you will tear off the garments of a heavy soul and clothe yourself in a new garment of praise.

Then you will be able to enter the presence of the King; to display to Him your renewed beauty, because His grace toward you is enough.And you will understand perfect love when you look down from heavenly places, and you will make sure that you as the bride are ready to meet your Groom. 

2 Timothy 2:12 if we ENDURE, then we will also REIGN WITH HIM.  


OM IN HEMELSE PLEKKE TE SIT (R250)

Hierdie boek is geskryf met ’n passie om jou as leser nader aan God te bring. Dat Hy nie meer vir jou ver en onbereikbaar sal wees nie, maar dat jy jou lewe so sal neerlê dat jy by die plek sal kom om Hom aan te roep as Abba, my Vader. Dat jy sal leef uit die waarheid. Sonder Jesus is jy niks en sal jy nie kan sit as kind by Sy voete nie.

Ek weet deur Die Heilige Gees se aanraking gaan jy jou as vir sieraad omruil, gaan jy klaarmaak met die hartseer in jou lewe, gaan jy die salwing van vars vreugde-olie ontvang, gaan jy in oorwinning die gewaad van ‘n verslae gees van jou afruk en jou beklee met ’n nuwe kleed van lof.

En dan sal jy voor die Koning kan ingaan; om aan Hom jou nuwe skoonheid te toon, want Sy genade is vir jou genoeg.
En as jy afkyk vanuit hemelse plekke, sal jy verstaan wat volmaakte liefde is en jy sal seker maak dat jy as bruid gereed is om die Bruidegom te ontmoet.
2 Timoteus 2:12 as ons in die geloof VOLHARD, sal ons saam MET HOM REGEER.

 

 


SPORE (R150)

Jou spore sê baie van die skoene wat jy dra en skoene sê baie van wat jy doen – wat jou beroep is, maar ook van die verlange in jou hart en wat jy doen om net ‘n bietjie af te skakel van jou beroep.

As iemand jou spore kon volg, sou hulle presies kon sê waarmee jy besig is. As jy terugkyk oor jou skouers sal jy sien waardeur jy is.
EEN WAARHEID VAN SPORE: DIT LÊ ALTYD AGTER JOU...
Jou spore nadat jy jou Bybel toegemaak het of uit ‘n erediens gestap het, sal verklap of jy net ‘n HOORDER VAN DIE WOORD IS OF ‘N DADER.
Daar is spore wat agter jou lê in paaie wat jy nooit ooit weer sal wil loop nie... Daar is skaam spore; spore waar jy baie huiwerig was en in twyfel gestap het... Daar is spore in kerke waarin jy leringe ontvang het... Daar is spore wat knieë-spore is van baie bid... Spore van gesond word... Spore waar dit soos ‘n maling lyk waar jy erg gestoei het met iets... Daar is spore van geluk; spore waar jy lig deur die lewe gestap het... Spore anderkant ‘n wenstreep...
Jou SPORE IS JOU STORIE... As jy nuwe SPORE wil trap terwyl Die Son van Geregtigheid met genesende hande uit Sy strale op jou skyn is hierdie boek vir jou – dat jy sal loop waar die dromers loop; hulle wat glo hulle is tot alles in staat deur Christus Jesus te volg.

 


FOOTPRINTS (R150)

Your footprints tell a lot about the shoes which you wear, and your shoes tell a lot about what you do – about your career, but also about the longing of your heart and what you do to just unwind and switch off. Someone who had followed your footprints, would be able to tell exactly what you have been busy with. If you looked back, you’d be able to see where you have come through.

ONE THING FOR SURE ABOUT FOOTPRINTS: THEY ARE ALWAYS BEHIND YOU… Your footprints, after closing the Bible and walking out from worship will determine if you are a LISTENER OR DOER OF THE WORD. 
There are footprints left behind from paths that you never wish to walk again … There are shy prints, prints of when you were cautious and walked in doubt … There are knee bowing prints from plenty of prayer. Footprints of healing … Footprints where it looks as if you took a beating after wrestling with something … There are footprints of happiness where light had walked through your life … Footprints where you had crossed the winning line.
Your FOOTPRINTS ARE YOUR STORY… I believe that through this book you will be able to walk the path which God had planned for you.

 


SWEEF (R420) UIT VOORRAAD

Sweef deur dr. Leonie is ‘n geestelike reis oor 365 dagstukkies wat die metafore en vergelykings van die Woord soos brood oopbreek sodat dit in die leser se lewe ‘n werklikheid kan word en manifesteer. Hierdie boek klop warm van Sy liefde vir jou en dr. Leonie verwoord die daaglikse boodskappe op haar vrygees-manier soos baie haar deur verskeie konferensies sou leer ken het. Sweef neem die leser uit die alledaagse gejaag van die moderne lewe tot by die aangesig van ons Hemelse Vader.

Met vele stof tot nadenke in elke boodskap, kan die leser nie anders as om hom- of haarself voor ‘n spieël te plaas nie; en sodoende introspeksie te doen totdat die weerkaatsing nie meer in ‘n spieël nie, maar in Jesus se oë terug staar! Maak jouself oop vir die werking van die Heilige Gees wanneer jy hierdie boek op ‘n daaglikse basis bestudeer en oor die boodskap mediteer. 
Die voorhangsel is reeds geskeur, maar gaan jy werklik opstaan en met ‘n vuur in jou hart deur daardie poort beweeg? Moenie meer kruip deur die lewe terwyl dit God se wil vir jou is om te SWEEF nie!

 


KIES DIE LEWE (R240)

‘n Boek wat jou gaan leer hoe om gesond te word van elke liewe wond - om jou te bring in God se wonderbaarlike lig, om vir die lewe te kies - en alles begin waar God vir jou maar eintlik roep om bruid te wees van Sy Seun, Jesus Christus, maar daar is soveel vrese wat ons keer om God se volmaakte liefde te ervaar…

Daar is soveel verwerping dat jy nie besef dat jy in Chrsitus Jesus se indentiteit in jou moet begin leef nie en nie in hoe jy dink jy is nie. Ons is veronderstel om die oorvloed te leef maar depressie kan ons nie daardie oorvloed laat sien nie. 
Die getuienisse van hierdie boek spreek vanself - mense wat hulle rug gedraai het op die vloek en die dood en nou LEEF IN DIE LEWE WAT HULLE GEKIES HET VAN OORVLOED!

 


CHOOSE LIFE (R240)

A Sunflower turns its face towards the sun to benefit from the full power of the sun’s rays. It is in his nature to look at the sun. When the flower dies off, it appears as if the flower bows its head in reverence (respect) to the reapers, allowing them to gather his seed. This seed is the next generation of sunflowers and they too will turn their faces to the sun.

As the reader of this book, you were created to “fear” God as your Father and once you know the ‘Fear of the Lord’, the light of Jesus can shine over you. By holding on to His promises, you will be able to leave your old life as a slave to sin and enter joyously into your promised land.

 

 

 DIT WAT IN DIE DUISTERNIS IS, SAL AAN DIE LIG KOM (R280)

Een van die boeke wat in beradingsopleiding gebruik word.
 
Hierdie boek is geskryf onder leiding van die Heilige Gees; dat ons kan weet dat daar wel duisternis is en die dinge daarin se poging is om ons lewe in oorvloed te steel. Aan die ander kant sal wat verborge is, aan ons wie in die koninkryk van die Lig is, bekend word. 
Soos ek altyd sê; ‘n goeie boek vir die koffietafel wat jou nie net met kennis sal bekragtig nie, maar wat jou die krag sal gee om dieper te gaan en uiteindelik mense te kan ‘bedien’ uit die waarheid sonder om te twyfel of jy nie dalk mense op ‘n dwaalspoor bring nie, maar wel nader aan God se Wil.

 

 


 

THAT WHICH IS IN THE DARKNESS, SHALL BE BROUGHT TO LIGHT (R300)

One of the books used in counselling training.

This book is written under the guidance of the Holy Spirit. We know that there is darkness and the things in its attempt to steal our life in abundance. On the other hand, what is hidden will be known to us who are in the Kingdom of Light.
As I always say; a good book for the coffee table that will empower you not only with knowledge, but that would give you the courage to go deeper and eventually to serve people with the truth and bringing them closer to God's will.

 

AANLYN BESTELVORM 

Bewys van betaling van die totale bedrag PLUS R110 versendingsfooi moet aan Alida by santieb@vodamail.co.za gestuur word om jou bestelling te bevestig. Maak asseblief seker dat u die korrekte besonderhede by hierdie bestelvorm invul. Hosanna aanvaar ongelukkig geen verantwoordelikheid vir foutiewe inligting verskaf nie.